Tietosuojaseloste asiakkaalle

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Onvire Oy
Y-tunnus: 2226573–9
Osoite: Palokunnankatu 26, 3.krs 13100 HÄMEENLINNA
Sähköpostiosoite: tietosuoja@tempore.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Onvire Oy:n kulloinkin asiakas- ja sidosryhmäsuhteissaan noudattama tietosuojakäytäntö.


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö, tietosuojavastaava

Nimi: Susanna Seppänen
Sähköpostiosoite: tietosuoja@tempore.fi


3. Rekisterin nimi

Onvire Oy:n markkinointia ja asiakas- ja sidostyhmäsuhteita koskeva henkilörekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito yhteyshenkilöihin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Yrityksen oikeutettu etu on palveluja koskeva asiakasviestintä, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen organisaatiossaan.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • Työnantajaorganisaatiota koskevat tiedot

6. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden julkisilta verkkosivuilta ja tapahtumien yhteydessä.


7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


8. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan
tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja esimerkiksi käytetään Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.


9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, kuten asiakassopimuksen keston mukaisesti.


10. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa toimittamalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö yllä olevaan osoitteeseen. Tarkastuspyynnön tekijältä tarkistetaan henkilöllisyys.

Tarkastuspyyntö lähetetään: https://www.vismasignforms.com/form/2ec106c8-b723-41de-b24d8eb9de7fb635 osoitteessa olevalla valmiilla lomakkeella. Lomakkeen käyttöön tarvitaan henkilökohtainen verkkopankkitunnus, jotta pyytäjän henkilöllisyys varmennetaan.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse tai sähköpostitse.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Onvire Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Onvire Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos esimerkiksi tietoja ei enää tarvita käsittelyä varten tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@tempore.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Onvire Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Onvire Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.